Identiteit van de organisatie
Koninklijk Lints Harmonieorkest vzw
(hierna genoemd KLHO)
zetel: 2547 Lint, Moederhoefstraat 69
https://lintsharmonieorkest.be
ondernemingsnummer: 0410 005 439
RPR: Antwerpen

Contact
contactpersoon:       Gerd De Wulf
tel.: 0491 76 01 25
e-mail: secretaris@lintsharmonieorkest.be
of via het contactformulier van de website van KLHO

Algemeen
Het KLHO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil dat uw privacy wordt gerespecteerd. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. KLHO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • er geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • alle gegevens verkregen worden van de betrokkene in kwestie. Indien een betrokkene jonger is dan 16 jaar, is de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd vereist;
 • wij foto’s en video’s gebruiken die gemaakt zijn tijdens de activiteiten van het KLHO;
 • geanonimiseerde informatie over de bezoekers van de website van KLHO wordt verwerkt via ‘Google Analytics MonsterInsight’ voor statistische informatie, met het oog op analyse en verbetering van onze website lintsharmonieorkest.be.

Welke gegevens verzamelt KLHO
KLHO registreert volgende persoonsgegevens van haar leden:

 • naam, voornaam
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • aanvangsdatum lidmaatschap
 • instrument
 • bankrekeningnummer
 • informatie met betrekking tot betaling van het lidgeld
 • informatie met betrekking tot betaling voor deelname aan manifestaties
 • rijksregisternummer

KLHO registreert volgende persoonsgegevens van de bezoekers van haar website die gebruik maken van formulieren opgenomen in de website

 • naam, voornaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Voor welk doel verzamelt KLHO deze gegevens

 • samenstelling ledenregister
 • aansluiting bij VLAMO (voor verzekering persoonlijke ongevallen)
 • publicatie van de samenstelling van het bestuur in het Belgisch Staatsblad
 • betaling onkostennota’s
 • mailverkeer
  • nieuwsbrieven
  • verslagen
  • rechtstreekse mailing van mededelingen
  • uitnodigingen
 • aanvraagdossiers subsidies (indien ledenlijst nodig is)
 • publicatie van foto’s en video’s op de website van het KLHO, op facebook en op aankondigingen voor activiteiten
 • registratie deelname aan activiteiten van KLHO

Voor een bezoeker van de website van KLHO, die een formulier heeft ingevuld, wordt de ingevulde informatie uitsluitend gebruikt om te communiceren en om de vraag te verwerken.
KLHO gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor  gegevens werden verkregen.

Bewaartermijn
De gegevens in het ledenregister worden bijgehouden zolang deze nodig zijn.  Op uitdrukkelijk verzoek van betrokkene worden deze gegevens onmiddellijk verwijderd op het einde van het lidmaatschap.
De gegevens die bij VLAMO geregistreerd zijn, worden verwijderd op het einde van het lidmaatschap bij KLHO.
Voor bezoekers van de website van KLHO bedraagt de bewaartijd van de geregistreerde informatie maximum 5 jaar.

Wie heeft er inzage in de persoonsgegevens
De gegevens van leden zijn alleen ter inzage van de bestuursleden.
Op de website lintsharmonieorkest.be is evenwel volgende informatie beschikbaar:

 • Naam en voornaam van de leden en het instrument dat zij bespelen
 • Van de bestuursleden en de dirigent  bovendien hun telefoonnummer en hun functie

VLAMO beschikt over gegevens die noodzakelijk zijn voor de verzekering persoonlijke ongevallen (optie 1) van de werkende leden, de dirigent en de helpers.
Persoonsgegevens van bezoekers van de website van KLHO zijn alleen ter inzage van de webmaster en de penningmeester.   Zij kunnen een ander bestuurslid van KLHO dat belast wordt met de afhandeling de nodige info bezorgen.
Verder worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht is.

Links
De website van KLHO bevat links naar andere websites.  KLHO is niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.  KLHO is ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door foutieve informatie op websites waar de website van KLHO naar linkt.

Privacybeleid derden
Privacybeleid van VLAMO:  https://www.vlamo.be/privacy
De website van KLHO staat op een server bij one.com en gebruikt wordpress. 
Hun privacybeleid kan je lezen:
one.com
wordpress
De website van het KLHO maakt gebruik van verschillende plugins, hun privacybeleid vind je op:
google analytics
Jetpack
Akismet Anti-Spam

Beveiliging van de gegevens
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, recht op kopie en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
U heeft het recht om te weigeren dat foto’s of video’s waarop u voorkomt gepubliceerd worden.
Bovenaan dit privacybeleid staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Auteursrecht en copyright
Alle inhoud van https://lintsharmonieorkest.be valt onder de bescherming van de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994. De reproductie ervan is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KLHO.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging Privacybeleid
KLHO kan zijn privacybeleid op elk ogenblik wijzigen. De laatste tekst van het privacybeleid zal steeds opgenomen zijn op de website van KLHO.  De leden zullen bovendien van elke wijziging in kennis worden gesteld via e-mail/brief.
Het privacybeleid van KLHO werd goedgekeurd door het bestuur tijdens de vergadering van 13 juni 2018 en op 28 november 2019 gewijzigd door de algemene vergadering. 
Het aangepaste privacybeleid is goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 14 juni 2021.