Identiteit van de organisatie

Koninklijk Lints Harmonieorkest vzw
(hierna genoemd KLHO)
zetel: 2547 Lint, Moederhoefstraat 69
ondernemingsnummer: 0410 005 439
RPR: Antwerpen

contactpersoon:     Gerd De Wulf
tel: 0485 74 38 18
secretaris@lintsharmonieorkest.be

Algemeen

Het KLHO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • er geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
 • alle gegevens verkregen worden van de betrokkene in kwestie. Indien een betrokkene jonger is dan 16 jaar, is de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd vereist
 • wij foto’s en video’s gebruiken die gemaakt zijn tijdens de activiteiten van het KLHO

Welke gegevens verzamelt KLHO

KLHO registreert volgende persoonsgegevens:

 • naam, voornaam
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • aanvangsdatum lidmaatschap
 • instrument
 • bankrekeningnummer
 • informatie met betrekking tot betaling van het lidgeld
 • informatie met betrekking tot betaling voor deelname aan manifestaties

Voor welk doel verzamelt KLHO deze gegevens

 • samenstelling ledenregister
 • aansluiting bij VLAMO (voor verzekering persoonlijke ongevallen)
 • publicatie van de samenstelling van het bestuur in het Belgisch Staatsblad
 • betaling onkostennota’s
 • mailverkeer
  • nieuwsbrieven
  • verslagen
  • rechtstreekse mailing van mededelingen
  • uitnodigingen
 • aanvraagdossiers subsidies (indien ledenlijst nodig is)
 • publicatie van foto’s en video’s op de website van het KLHO, op facebook en op aankondigingen voor activiteiten

Bewaartermijn

De gegevens in het ledenregister worden bijgehouden zolang deze nodig zijn voor een doeleinde.  Op uitdrukkelijk verzoek van betrokkene worden deze gegevens onmiddellijk verwijderd op het einde van het lidmaatschap.

De gegevens die bij VLAMO geregistreerd zijn worden verwijderd op het einde van het lidmaatschap bij KLHO.

Wie heeft er inzage in de persoonsgegevens

De gegevens van leden, bestuurders en dirigent zijn alleen ter inzage van de leden van het bestuur.

VLAMO beschikt over volgende gegevens die noodzakelijk zijn voor de afgesloten verzekering persoonlijke ongevallen (optie 1):

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Aanvangsdatum lidmaatschap

De privacyverklaring van VLAMO ligt ter inzage bij het bestuur en kan geraadpleegd worden op: https://www.vlamo.be/privacy

Verder worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging van de gegevens

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, recht op kopie en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

U heeft het recht om te weigeren dat foto’s of video’s waarop u voorkomt gepubliceerd worden.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

versie 28/11/2019