Het bestuur dankt de leden voor hun vertrouwen. Zowel de jaarrekening 2020 als de begroting 2021 kregen een eenparige goedkeuring. Voor het boekjaar 2020 verleenden de leden met eenparigheid van stemmen ook kwijting aan de bestuursleden.